"Me gustó siempre hablar de arquitectura como divertimento, si no se hace alegremente no es arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la arquitectura, la satisfacción que se siente. La emoción de la arquitectura hace sonreir, da risa." Alejandro de la Sota (1913-1996)

20 jun. 2018

Guia d’Arquitectura de Tarragona SXX ::: Guía de Arquitectura de Tarragona SXX ::: Guide to the 20th-Century Architecture of Tarragona
«Només podem copsar el temps mitjançant les seves manifestacions, és a dir,
 les empremtes, els llocs i els esdeveniments on el temps s’ha expressat.»

“Sólo podemos captar el tiempo mediante sus manifestaciones, es decir, las huellas, 
los lugares y los acontecimientos donde el tiempo se ha expresado”. 

“We can only capture time through its manifestations, meaning the traces,
 places and events where time has been expressed”.

Juhani Pallasmaa


compra online:  amazon.es


L'arquitectura i l’urbanisme, al igual que altres disciplines, reflecteix l’estructura, l’evolució i el pensament de la societat en cada una de les èpoques (inclosa l’historia més recent). En el cas de Tarragona, son moltes les publicacions que han tractat sobre temes del patrimoni històric, arquitectònic-arqueològic, paleontològic, geològic o paisatgístic de la ciutat, però molt poques que hagin intentat llegir la seva historia, la seva estructura física i la seva raó de ser, a partir de l’arquitectura realitzada durant el passat segle.

Guia d´Arquitectura de Tarragona . Segle XX vol omplir aquest buit existent i facilitar el coneixement de la ciutat a través dels fets urbanístics i arquitectònics més rellevants. Un document que, a més de ser una guia d’ús, destinada tant al ciutadà que passeja com al professional que sap apreciar l'arquitectura, també vol oferir una reflexió de com la ciutat de Tarragona s’ha transformat des de finals del segle XIX fins als inicis del segle XXI.

Amb un llenguatge senzill i comprensible, amb els mínims tecnicismes i mostrant sempre una vessant interpretativa i explicativa, la guia recull una extensa selecció d’arquitectura des del període que s’inicia amb les manifestacions arquitectòniques del modernisme i el noucentisme, passant pel renovament arquitectònic dels anys trenta (racionalisme, GATCPAC) i el grans projectes dels anys cinquanta i seixanta, acabant amb les dues grans transformacions urbanístiques de finals de segle, al voltant del Pla Cantallops i la recuperació de la Part Alta.

La selecció i anàlisi de l’arquitectura del segle XX a la ciutat de Tarragona és una tasca complexa, ja que en la seva evolució i el seu desenvolupament te un paper important el seu model territorial molt dispers. En aquest sentit, el treball analitza la ciutat existent des del punt de vista dels diferents teixits o trames que la componen, seleccionant no només les obres molt importants, sinó també reflectint els treballs més apreciables i representatius de cada període, intentant mantenir l'equilibri entre les diferents èpoques.

Seguint aquest fil conductor, s’aprofita per incloure - a manera de suggeriment per al viatger- altres arquitectures importants construïdes en poblacions pròximes, com és el cas de l’església de Vistabella i la casa Bofarull als Pallaresos, de Jujol; els apartaments de Sostres a Torredembarra; o l'obra de Bonet Castellana a Salou.

:::

La arquitectura y el urbanismo, al igual de otras disciplinas, reflejan la estructura, la evolución y el pensamiento de la sociedad en cada una de las épocas (también la historia más reciente). En el caso de Tarragona, son muchas las publicaciones que han tratado sobre temas del patrimonio histórico, arquitectónico-arqueológico, paleontológico, geológico o paisajístico de la ciudad, pero muy pocas las que han intentado leer la historia, la estructura física y la razón ser a partir de la arquitectura realizada durante el siglo pasado.

Guía de Arquitectura de Tarragona · Siglo XX quiere llenar este vacío existente y facilitar el conocimiento de la ciudad a través de los hechos urbanísticos y arquitectónicos más relevantes. Un documento que, además de ser una guía de uso, destinada tanto al ciudadano que pasea como al profesional que sabe apreciar la arquitectura, también quiere ofrecer una reflexión sobre cómo se ha transformado la ciudad de Tarragona desde finales del siglo XIX hasta los inicios del siglo XXI.

Con un lenguaje sencillo y comprensible, con los mínimos tecnicismos, y siempre con una orientación interpretativa y explicativa, la guía recoge una extensa selección de arquitectura desde el período que se inicia con las manifestaciones arquitectónicas del modernismo y el novecentismo, pasa por la renovación arquitectónica de los años treinta (racionalismo,GATCPAC)y los grandes proyectos de los años cincuenta y sesenta, y termina con las dos grandes transformaciones urbanísticas de finales de siglo, en torno del Plan Cantallops y la recuperación de la Parte Alta.

La selección y el análisis de la arquitectura del siglo XX en la ciudad de Tarragona es una tarea compleja, ya que en su evolución y su desarrollo tiene un papel importante un modelo territorial muy disperso. En este sentido, el trabajo analiza la ciudad existente desde el punto de vista de los diferentes tejidos o tramas que la componen, por lo que no solo selecciona las obras muy importantes, sino que también refleja los trabajos más apreciables y representativos de cada período, intentando mantener el equilibrio entre las diferentes épocas.

Siguiendo este hilo conductor, aprovechamos para incluir –como sugerencia para el viajero– otras arquitecturas importantes construidas en poblaciones cercanas, como es el caso de la iglesia de Vistabella y la Casa Bofarull en Els Pallaresos, de Josep M. Jujol; los apartamentos de Josep M. Sostres en Torredembarra; o la obra de Antonio Bonet Castellana en Salou.

:::

Architecture and urban planning, along with other disciplines, reflect the structure, evolution and thinking of each era of society (including the most recent history). Many publications have dealt with the subjects of historical, architectural-archaeological, palaeontological, geological and scenic heritage of the city of Tarragona, but very few have tried to interpret its history, physical structure and raison d’être based on the architecture created in the 20th century.

Guide to the Architecture of Tarragona . 20th-century aims to fill this gap and to provide knowledge about the city through its most important urban and architectural events. In addition to a guide for use, it is aimed at both everyday people strolling by and professionals who know how to appreciate architecture. It is also intended to reflect how Tarragona has changed from the late 19th to the early 21st centuries.

Written in simple and understandable language with minimal technical vocabulary and always taking an interpretive and explanatory point of view, the guide collects an extensive selection ranging from modernista (Catalan Art Nouveau) architecture and noucentista architecture (a reaction to the former), to the architectural revival of the 1930s (rationalism, GATCPAC), the major projects of the 1950s and 1960s and the two great urban transformations at the turn of the century, consisting of the Cantallops Plan and the recovery of the upper part of the city (Part Alta).

The selection and study of architecture in Tarragona in the 20th century is a complex task, since a very dispersed territorial model has played an important role in its evolution and development. In this regard, the work analyses the existing city from the standpoint of the different fabrics and schemes that compose it, so that it not only selects the most important works, but also reflects the most appreciable and representative ones of each period, whilst trying to maintain balance across the different eras.

In this vein, as a suggestion for travellers, we may include other important works of architecture built in nearby communities, like the church of Vistabella and Casa Bofarull in Els Pallaresos, by Josep M. Jujol; the apartments by Josep M. Sostres in Torredembarra; and the work of Antonio Bonet Castellana in Salou.

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...